Algemene voorwaarden – Huisregels

Algemene voorwaarden:

 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • De lidmaatschap gelden kunnen jaarlijks, tussentijds worden aangepast. Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar www.dv-sports.nl
 • 10-rittenkaart is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
 • Het lidmaatschap dient te worden opgezegd voor de 25ste van de maand.
 • Elk ingeschreven lid ontvangt na ondertekening van het inschrijfformulier een toegangsbewijs, waarmee hij/zij toegang tot de sportschool verkrijgt vanaf het moment dat het lidmaatschapsgeld is geïncasseerd. Dit toegangsbewijs is strikt persoonlijk. In geval van misbruik van het toegangsbewijs of het niet respecteren van de huisregels door het lid, behoudt DV-Sports zich het recht voor dit toegangsbewijs in te trekken.
 • DV-Sports behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen personen te weigeren.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie, wordt deze verhoogd met kosten en interest.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door het invullen van een opzegformulier, dit kan alleen in de sportschool. Opzeggen dient te geschieden vóór de 25ste van de maand. Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn als de betalingsperiode onder de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven van DV-Sports.
 • In geval van beëindiging van het lidmaatschap door DV-Sports om reden van wangedrag of het niet respecteren van de algemene voorwaarden of de huisregels door het lid, is restitutie van de betaalde lidgelden uitgesloten.
 • Deelname aan de DV-Sports activiteiten is op eigen risico. DV-Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk letsel, welke u voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.
 • DV-Sports is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van/aan goederen van het lid. Er zijn afzonderlijk afsluitbare kastjes ter beschikking gesteld binnen de sportschool voor het opbergen van alle waardevolle items.

Huisregels:

 • U dient ten allen tijde uw toegangsbewijs te scannen wanneer u komt sporten.
 • U bent verplicht de instructies van het personeel op te volgen.
 • Respecteer uw medesporter en apparatuur.
 • Bij gebruik van toestellen en/of betreding bar/trainingsruimten in sportkleding is een handdoek verplicht. Schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen, alsmede gebruik van schoeisel in douches is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om schoeisel te dragen op de sportmatten.
 • Wij verzoeken u tijdig voor aanvang van de groepslessen aanwezig te zijn.
 • U dient kleding en/of waardevolle spullen op te bergen in een kluisje. Uw spullen liggen daar op eigen risico. Achtergelaten kleding wordt na een maand gedoneerd aan een goed doel. Personeel is bevoegd bij verdenking van onrechtmatigheden zonder toestemming kluisjes te openen.
 • Het is niet toegestaan tassen mee te nemen in de trainingsruimten.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te brengen en te nuttigen binnen onze sportschool.
 • Het is niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken in de trainingsruimten.
 • Leg na uw training losse gewichten terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon met een daarvoor bestemd middel.
 • Roken en gebruik van alcohol en/of drugs in de sportschool is verboden.
 • Tijdens de zomervakantie draaien wij een aangepast rooster.
 • Het is verboden om in douche- en kleedruimte smartphones te gebruiken.
  Social Media:
 • Tijdens de trainingen kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven en afgeven bij de balie in de sportschool.
  Grensoverschrijdend gedrag:
 • ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie word niet geaccepteerd. Meld dit direct bij Dave Vader of Angela Brown.
 • Wij hanteren het handboek aanpak van grensoverschrijdend gedrag van de vechtsport autoriteit.

Aanvullende huis- en gedragsregels voor de ouders/ begeleiders/verzorgers van het lid:

 • Een ouder / begeleider /verzorger ;
 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • ziet erop toe dat kind (eren) (onder de 15 jaar) niet door de fitness rennen of rond lopen indien ze op dat moment geen training volgen.
 • spreekt kind aan op eventueel wangedrag
 • neemt tijdens de les in de kantine plaats en kan vanuit hier de gehele training meekijken.
 • Per 1 januari 2020 is voor alle jeugd tot 18 jaar in Nederland technieken naar het hoofd verboden tijdens wedstrijden. Voor jeugd van16 tot 18 jaar geldt dat tijdens trainingen mag worden voorbereid op wedstrijden, wij hanteren hiermee het advies van de VA (vechtsport autoriteit).
 • wij passen het zogehete ‘4 ogen principe’ toe in gesprekken en privé trainingen met minderjarige.

Privacy:

 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van DV-Sports gebruikt.
 • Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

DV-Sports is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid te wijzigen.
Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacybeleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.